Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2023 i Nordiska förbindelser och infrastruktur i Varför ännu en förbindelse mellan Danmark och Sverige?
tema

Varför ännu en förbindelse mellan Danmark och Sverige?

| Text: Fayme Alm

Många undersökningar, analyser, utredningar har gjorts om situationen för transporter och infrastruktur i Öresundsregionen och många synpunkter har uttryckts. Svaren på frågan låter därför inte vänta på sig. Här följer några av dem.

Foto: Björn Lindahl


Öresundsbron imponerar när man flyger in för landning på Køpenhamns flygplats en tidig morgon. Men trafiken över bron kommer bli så intensiv att tre olika tunnelprojekt mellan Sverige och Danmark håller på att utredas. 

Fehmarn Bält-förbindelsens påverkan  

Byggandet av Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland är när detta skrivs igång, både till lands och till sjöss. Tunneln ska invigas sommaren 2029 och då beräknas trafiken över Öresundbron öka.  Arbeidsliv i Norden har tidigare skrivit om förbindelsen och dess betydelse för Öresundsregionen.

Hur Fehmarn Bält-förbindelsen i framtiden kan komma att påverka södra Sveriges transportsystem beskriver den dansk-svenska politiska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen i sin rapport Knutpunktskapacitet 2050 i Greater Copenhagen.

 I Greater Copenhagens verksamhetsområde ingår Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och 85 kommuner på danska och svenska sidan.

Rapporten är omfattande och beskriver olika framtida scenarier för trafikeringsprinciper år 2050 för Köpenhamn och Malmö. Hur Fehmarn Bält-förbindelsen kommer påverka såväl trafik som infrastruktur går som en röd tråd genom rapporten.

Befolkningen

Öresundsregionen är Nordens största befolkningskoncentration med 4,2 miljoner invånare. Den är också en expanderande region. Såväl Köpenhamns som Malmös befolkning ökar. SCB, Statistiska centralbyrå skriver att Malmö är den svenska kommun som har ”den längsta perioden med folkökning. Sedan juli 2003 har befolkningen i Malmö ökat varje månad”.

Staden närmar sig nu raskt 360 000 invånare medan den danska huvudstaden vid senaste årsskiftet hade cirka 640 000 invånare.

Arbetsmarknaden, pendlarna, gränskontrollerna och restiden

Ska Danmarks och Sveriges gemensamma arbetsmarknad utvecklas behöver även pendlingsmöjligheterna över Öresund göra det. Idag beräknas cirka 17 000 personer pendla mellan Danmark och Sverige, med färja eller via Öresundsbron. Majoriteten av dem pendlar från Sverige till Danmark.

För öresundspendlarna liksom för alla andra pendlare är restiden avgörande. Några säger att gränsen går vid en timme enkel resa, andra redan vid 45 minuter. Betydelse har också om resan går att göra direkt eller om den kräver ett eller flera byten. Samt om det blir stopp på vägen mellan två nordiska länder på grund av gränskontroller.

Från det att Öresundsbron öppnade för tåg- och vägtrafik 1 juli 2000 har det återkommande varit problem med Öresundstågen, som kör mellan olika destinationer i Sverige och Østerport station i Köpenhamn.

Enligt den helårsrapport för 2022 som Öresundståg själv låtit göra är kundnöjdheten med punktligheten 7,31 på en tiogradig skala.

Ett annat problem har varit och är – av olika orsaker – inställda tåg och för korta tåg med trängsel som följd.

Hur pendlingen har sett ut mellan 1997 och 2021 redogör Region Skåne för i en rapport Pendlingen över Öresund. Innan, under och efter pandemin, presenterad 29 mars i år. Rapporten bygger på den Öresundsdatabas som regionens utvecklingsavdelning skapade på 00-talet för att öka kunskapen om integrationen på arbetsmarknaden.

I rapporten påpekas att nationella regelverk fortsätter att skapa hinder för den gemensamma arbetsmarknaden och att gränskontroller har inneburit väsentliga svårigheter för pendlarna. Förutom pandemin med dess restriktioner.

De nationella regelverkens påverkan på den dansk-svenska integrationen granskas av Nordiska ministerrådets Gränshinderråd, som arbetar med att nå de nordiska statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region 2030.

När det kommer till gränskontrollerna meddelade danska justitiedepartementet, strax efter att Region Skåne släppt sin rapport, att Danmark från och med 12 maj i år upphäver gränskontrollerna mot Sverige. Ett beslut följt av krav från olika håll på att svenska regeringen avskaffar kontrollerna mot Danmark. 

En utförlig bild av trafiken över Öresund ger Öresundsinstituttet i Öresundindex :

Källa:

 Øresundsindex/Trafik fjärde kvartalet 2022 – tillväxt för gods och tågresor

Näringslivet och flaskhalsarna

Även svenska näringslivet har synpunkter på vad som sker när tunnel mellan Danmark och Tyskland öppnat. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv konstaterar i en artikel att en stor del av Sveriges import och export går genom Skåne. De skriver också att såväl vägnät som järnväg i Sverige har en stor underhållsskuld och ”för Skåne riskerar även flaskhalsarna där att förvärras betydligt när Fehmarn-Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland är klar”.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak som finansierar EU-projekt över gränsen i södra Skandinavien har också påpekat de kommande trängselproblemen:
”Det kommer att bli mycket trångt på Öresundsbron och dess tillfarter, med fler Öresundståg samtidigt som antalet godståg och fjärrtåg förväntas öka när tunneln under Fehmarn Bält öppnar.”

Landanslutningarna primära problemet

Dock. Det är i första hand landanslutningarna till Öresundsbron som utgör flaskhalsen. Det säger Linus Eriksson, vd för Øresundsbro Konsortiets, i en blogg med Öresundsinstituttet i mars i år:

”Idag utnyttjar vi bara cirka två tredjedelar av kapaciteten i järnvägstrafiken över Öresundsbron, men det är inte bron i sig som är flaskhalsen. När trafiken ökar så är det landanslutningarna, alltså från Öresundsbron till Malmö C, men därefter även vidare till Lund och sedan norrut mot Hässleholm, som behöver åtgärdas.”

Tunnel säkrare än en bro vid ett eventuellt krig

Infrastrukturminister Andreas Carlson, med partitillhörighet Kristdemokraterna, besökte i Skåne i mitten av mars i år. Han gav då en intervju till HD och Sydsvenskan och sa: ”Vi måste ta höjd för ett ökat tryck på Öresundsbron när Femarn Bält-förbindelsen blir klar 2029, framför allt vad gäller godstrafik. Men vi måste skapa plats även för arbetspendlingen”.

Ministern bekräftade att kapacitetsförstärkningar på Öresundsbrons landanslutningar är angelägna. Samt uttalade att det inte endast är öppningen av Fehmarn Bält-förbindelsen som gör att järnvägskapacitetens utbyggnad över Öresund brådskar. Han syftade på kriget i Ukraina och de geopolitiska förändringarna i vår närhet och att ”robusthet och redundans” därför blir en självklar dimension, som han uttryckte det, när Trafikverket tittar på förslagen till en ny förbindelse mellan Danmark och Sverige.

Vilket alternativ är bäst?

Foto: Projektens hemsidor

Vi har ställt samma frågor till projektledarna för de tre förslagen om en ny förbindelse mellan Sverige och Danmark. Så här argumenterar de för sina alternativ.

Läs mer:
h
This is themeComment